کانون های آگهی وتبلیغاتی

  • لیست کانون های تبلیغاتی

 ردیفنام کانون مدیر مسئول زمینه فعالیت آدرس وشماره تماس 
 1رضا ویان
طراحی، خدمات چاپ وهدایای تبلیغاتی               کامیاران خ صلاح الدین ایوبی  تلفن: 35520233-087 همراه:09188702884                                                       
 2کانی  نیکزاد حق شناس            طراحی، خدمات چاپ وهدایای تبلیغاتی                 کامیاران میدان امام شافعی  طبقه دوم رستوران بیتاتلفن تماس 08735533433  همراه:09195137367 
 3آماژه سحر محمدی طراحی، خدمات چاپ وهدایای تبلیغاتی
کامیاران    خ صلاح الدین ایوبی تلفن: 08735533353همراه  :  09188701500 
 4روژان ایرج محمدی طراحی، خدمات چاپ وهدایای تبلیغاتی
کامیاران- خ شهید بهشتی - روبروی پست بانک تلفن : 08723532240- همراه  09187812432                                             
 5هنر سبز نو لیلی  مرادی طراحی، خدمات چاپ وهدایای تبلیغاتی
کامیاران- خ امام  جنب دندانپزشکی محمود بهرامی   خانم لیلی مرادی  تلفن: 08735534309 همراه : 09189192412    
 6هاوری رضا امامی طراحی، خدمات چاپ وهدایای تبلیغاتی
کامیاران  بلوار کردستان-  روبروی مخابرات قدیم - رضا امامی تلفن : 08735533207- همراه 09189811547 
 7ویان گژال امامی طراحی، خدمات چاپ وهدایای تبلیغاتیکامیاران بلوار کردستان بالاتر از بانک ملی کانون آگهی و تبلیغاتی ویان  تلفن :  08735533038 همراه : 09338103038